Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

 

 

 

 

Meditrade-O nás-Hodnoty-Mapa krajín

Spoločnosť MEDITRADE je výhradný distribútor vybraných svetových výrobcov špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre nasledujúce oblasti:

- poruchy srdcového rytmu
- elektrofyziológia
- intervenčná kardiológia a rádiológia
- kardiochirurgia
- všeobecná chirurgia
- anesteziológia a intenzívna starostlivosť
- urogynekológia
- oftalmológia

Linked in logo

Aktuality

Jedným z cieľov spoločnosti MEDITRADE je vzdelávanie odbornej aj laickej verejnosti. Veríme, že informovaní pacienti svojou spoluprácou s lekármi, aj samotnou prevenciou, pomáhajú tvoriť zdravšiu spoločnosť. Preto pravidelne vydávame a distribuujeme príručky a informačné letáky pre pacientov. Všetky príručky sú uverejnené a voľne stiahnuteľné na tejto stránke aj na edukačnom portály www.cardio.sk.

Poruchy srdcového rytmu

Meditrade brozura pre pacientov - implantovatelny kardiostimulator aaa

Implantovateľný kardiostimulátor

V odbornej spolupráci s MUDr. Jánom Šípkom zo SÚSCCH, spoločnosť MEDITRADE opätovne vydala  príručku pre kardiologických pacientov s názvom Implantovateľný kardiostimulátor.

V pacientskej príručke je táto problematika komplexne vysvetlená. Od stručného úvodu do anatómie srdca a vysvetlenia porúch rytmu srdca,cez popis technického zloženia a typov kardiostimulátorov, priebehu implantácie resp. reimplantácie, až po praktické otázky, ako sú starostlivosť o pacienta po implantácii a bezpečnostné opatrenia, ktoré by pacient mal dodržiavať, vzhľadom na citlivosť prístroja na elektromagnetickú interferenciu. V samostatnej kapitole Život s kardiostimulátorom sú zodpovedané najčastejšie otázky, ktoré pacient môže mať pri snahe vrátiť sa k bežnému životu a každodenným aktivitám.

aaa stiahnuť
Meditrade pre pacientov Implantovatelny defibrilator

Implantovateľný defibrilátor (ICD)

Pacientská príručka Implantovateľný defibrilátor (ICD), ktorejodborným garantom je MUDr. Erika Komanová, PhD., približuje ako implantovaný kardioverter defibrilátor upravuje srdcové rytmy.

V úvode príručky je vysvetlené ako srdce pracuje, čo sú poruchy rytmu srdca a aké formy môžu mať. Následne je opísaný samotný prístroj ICD, kde je uvedené z akých častí sa skladá, aké typy ICD existujú a aké majú funkcie. V príručke je popísaný aj priebeh implantácie, prípadne následnej reimplantácie.

Najväčšia časť príručky sa venuje radám ako žiť s implantovaným defibrilátorom. Vysvetľuje, čo robiť v prípade aplikácie terapie výbojom, aké pocity pri tom pacient môže mať, aj čo je dôležité siv danej situácii zapamätať. Taktiež sa venuje praktickým otázkam,a to ako sa starať o operačnú ranu, na aké aktivity si dávať pozor, čomu venovať osobitnú pozornosť, aj kedy kontaktovať lekára. Aj táto príručka obsahuje tabuľku s bezpečnostnými opatreniami kvôli možnému pôsobeniu elektromagnetického poľa na prístroj.

stiahnuť
Meditrade pre pacientov Resynchronizacna liecba

Resynchronizačná liečba srdca

Príručka Resynchonizačná liečba srdca, ktorá vznikla v odbornejspolupráci s MUDr. Erikou Komanovou, PhD., je určná pre pacientov, ktorým bola odporúčaná liečba implantovateľným prístrojom (kardiostimulátorom alebo defibrilátorom) s možnosťou liečby srdcového zlyhávania.

V prvej časti príručky sú popísané príznaky srdcového zlyhávania, jeho klasifikácia a prejavy, ako aj následná diagnostika a možná liečba srdcového zlyhávania.

Druhá časť príručky sa venuje praktickej stránke života s implantovaným CRT prístrojom. Uvádza odporúčania ako sa pripraviť na implantáciu, aj ako sa následne starať o operačnú ranu, aké činnostivy konávať a naopak, pri ktorých byť obozretný. Popisuje aj technickú stránku CRT prístroja a upozorňuje na možné správanie sa batérie aj samotného zariadenia. Príručka obsahuje aj prehľadnú tabuľku s bezpečnostnými opatreniami kvôli možnému pôsobeniu elektromagnetického poľa na prístroj.

stiahnuť

Elektrofyziológia

Meditrade pre pacientov Ablacie

Ablácie

Príručka Ablácie, slúži pre pacientov, ktorí boli odporučení na katetrizačnú rádiofrekvenčnú abláciu srdca, za účelom odstránenia srdcovej arytmie.

stiahnuť

Intervenčná kardiológia

Meditrade pre pacientov Idem na koronarografiu

Idem na koronarografiu - čo to pre mňa znamená?

Pacienti pred alebo po intervenčnej kardiológii sú informovaní pomocou stručnej informačnej brožúry. Leták stručne a zrozumiteľne vysvetluje postupnosť zákroku,rizikové faktory a možné príčiny vzniku ochorenia ciev.

stiahnuť

Intervenčná rádiológia

Meditrade pre pacientov intervencna radiologia

Bol som na rádiologickej intervencii - čo to pre mňa znamená?

Leták stručne a zrozumiteľne vysvetluje postupnosť zákroku, rizikové faktory ako aj možné príčiny  vzniku ochorenia ciev.

Informačný leták vznikol v spolupráci SKVIR SLS a MEDITRADE.

stiahnuť
Meditrade pre pacientov Embolizacia myomov materinice

Embolizácia myómov maternice

Spoločnosť MEDITRADE v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou a Rádiologickou klinikou FN Trnava, vydala  informačný leták pre pacientky, ohľadom možnosti embolizácie myómov maternice (Uterine fibromas embolisation = UFE).

Embolizácia myómov maternice je miniinvazívna perkutánna liečba, ktorá je alternatívou chirurgickej liečby myómov. Vo svete je vykonávaná už 20 rokov, a podľa výsledkov štúdií je to bezpečná a efektívna metóda. UFE umožňuje pacientkám zachovanie maternice, výrazne kratšiu dobu hospitalizáciu a skorší návrat do zamestnania.

stiahnuť

Kardiochirurgia

Meditrade pre pacientov kardiochirurgia

Kardiochirurgická liečba srdcovo-cievnych ochorení

Spoločnosť MEDITRADE, v spolupráci s kardiochirurgickými oddeleniami  všetkých troch ústavov srdcových a cievných chorôb na Slovensku, vydala pacientskú príručku Kardiochirurgická liečba srdcovo-cievnych ochorení. Odborní garanti publikácie sú MUDr. Ivo Gašparovič, PhD. z NÚSCH, MUDr. Imrich Beer zo SÚSCCH a MUDr. Adrián Kolesár, PhD. z VÚSCH.

V úvode príručky je vysvetlený význam chlopní a ich funkcia. Nasledujúca časť sa venuje ochoreniam, ktoré môžu viesť ku kardiochirurgickému výkonu, možné výkony sú aj podrobne rozpísané a vysvetlené. V príručke sú zodpovedané aj praktické otázky ohľadom kardiochirurgického zákroku, napr. ako sa pripraviť na operáciu a čo si priniesť do nemocnice, taktiež odporúčania ako sa správať po operácii.

Príručka prináša rady, aký životný štýl je vhodný viesť po zákroku, ktoré potraviny sú žiadúce a naopak, ktorým sa vyhýbať. Značná časť príručky je venovaná vhodným pohybovým a športovým aktivitám, spolu s radami, v akom rozsahu a forme je vhodné ich prevádzať. Posledná kapitola obsahuje obrazovú prílohu konkrétnych cvikov v ľahu a sede s vysvetlením správneho spôsobu cvičenia a počtom opakovaní.

stiahnuť

Urogynekológia

Meditrade pre pacientov Zenska stresova inkontinencia

Ženská stresová inkontinencia

Spoločnosť MEDITRADE, v spolupráci s distribučnou spoločnosťou SPE Pharma, vydala informačný leták pre pacientky, ohľadom ženskej stresovej inkontinecie a možnosti použitia produktu Bulkamid®.

Bulkamid® je injekčná forma výplne do mäkkých tkanív, čím ide o miniinvazívnu procedúru s krátkou dobou rekonvalescencie. Informačný leták obsahuje základné informácie o ženskej stresovej inkontinencii a jej príčinách, vymenúva výhody použitia hydrogélu Bulkamid®, ako aj vysvetlenie priebehu samotnej procedúry.

 

stiahnuť