Sme viac ako distribútor špeciálneho zdravotného materiálu.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky MEDITRADE spol. s r. o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi spoločnosťou MEDITRADE spol. s r. o., so sídlom Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava, IČO: 17 312 001, zapísanej na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 868/B ako Prevádzkovateľom internetového Portálu a Zákazníkom ako objednávateľom, ktorý si od Prevádzkovateľa objednal tovar (Zásielku) prostredníctvom internetového Portálu.

 

1) DEFINÍCIE A POJMY

a) Miesto určenia - miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie Zásielky;
b) Objednávka - záväzná objednávka Zákazníka, ktorú Zákazník uskutoční elektronicky prostredníctvom Portálu vyplnením príslušných údajov a tlačidlom „odoslať objednávku“ podľa podmienok stanovených v týchto VOP;
c) Portál – webstránka www.meditrade.sk;
d) Prevádzkovateľ – obchodná spoločnosť MEDITRADE spol. s r. o., so sídlom Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava, IČO: 17 312 001, zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 868/B;
e) Príjemca – osoba, ktorú Zákazník vo svojom Účte alebo vo svojej Objednávke určí, aby jej Prevádzkovateľ doručil Zásielku;
f) Účet - elektronický účet na Portáli, ktorý si Zákazník vytvorí prostredníctvom elektronickej registrácie na Portáli po zadaní príslušných údajov a po overení údajov zo strany Prevádzkovateľa, pričom pod Účtom sú vytvárané Objednávky, prípadne evidované zľavy a iné výhody pre Zákazníka;
g) VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky;
h) Zákazník – fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má prostredníctvom Portálu registrovaný svoj Účet a objednala si tovar na základe svojej záväznej Objednávky (Zákazníkom nemôže byť fyzická osoba spotrebiteľ);
i) Zásielka – zásielka (tovar), ktorú si Zákazník od Prevádzkovateľa objednal na základe záväznej Objednávky prostredníctvom Portálu a svojho Účtu;
j) Zmluva - zmluvný záväzkový vzťah – kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom na základe záväznej Objednávky Zákazníka prostredníctvom Portálu a Účtu Zákazníka a po riadnom záväznom potvrdení Objednávky zo strany Prevádzkovateľa podľa podmienok stanovených v týchto VOP; tieto VOP (v znení platnom a účinnom v momente uzavretia Zmluvy), sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
k) ZOOÚ je zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2) ÚČET ZÁKAZNÍKA

a) Na základe registrácie Zákazníka prostredníctvom Portálu (podmienkou registrácie je súhlas s týmito VOP), je Zákazník oprávnený užívať a vstupovať do svojho Účtu po tom, čo Prevádzkovateľ overí údaje zadané Zákazníkom pri registrácii a aktivuje Účet Zákazníka.
b) Pri registrácií svojho Účtu je Zákazník povinný uvádzať výlučne správne, pravdivé a presné údaje a pri akejkoľvek následnej zmene týchto údajov je Zákazník povinný tieto údaje vo svojom Účte bez zbytočného odkladu aktualizovať. Predmetné údaje zadané Zákazníkom v jeho Účte budú Prevádzkovateľom vždy považované za správne, pravdivé a presné.
c) Po tom, čo Prevádzkovateľ overí údaje zadané Zákazníkom pri registrácii a aktivuje Účet Zákazníka, Zákazník má prístup do svojho Účtu cez prihlasovacie meno a heslo, ktoré zadal Zákazník pri registrácii svojho Účtu prostredníctvom Portálu.
d) Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho Účtu a Zákazník zároveň berie plne na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť, ak Zákazník poruší svoju povinnosť zachovávať predmetnú mlčanlivosť.
e) Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite bez súhlasu Zákazníka zrušiť Účet Zákazníka najmä z dôvodu nasledovných prípadov:
Zákazník poruší niektorú zo svojich povinnosti stanovených v týchto VOP; alebo
Zákazník nevyužíva svoj Účet nepretržite po dobu minimálne 18 kalendárnych mesiacov.
f) Účet Zákazníka je neprenosný a Zákazník nie je oprávnený poskytovať prístup do svojho Účtu tretím osobám (tretie osoby si môžu vytvoriť vlastný Účet prostredníctvom Portálu).


3) OBJEDNÁVANIE TOVARU (ZÁSIELKY) A MOMENT UZATVORENIA ZMLUVY

a) Vytvorenie a zadanie Objednávky je podmienené vytvorením Účtu na Portáli.
b) Zákazník si môže prostredníctvom Portálu a svojho Účtu objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „nákupného košíka“ alebo tlačidlo „vložiť do košíku“.
c) Po stlačení tlačidla „nákupného košíka“ alebo tlačidla „vložiť do košíku“, zadaní počtu kusov, prípadne dostupného prevedenia produktu/tovaru, je tovar určený na objednanie kedykoľvek k dispozícii k náhľadu v rámci sekcie Účtu „nákupný košík“.
d) Pri vypĺňaní Objednávky je Zákazník povinný vyplniť pravdivé a aktuálne údaje, ktoré umožnia vystavenie platného daňového dokladu a bezproblémové doručenie Zásielky.
e) Objednávka sa stáva záväznou kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“. Po zadaní záväznej Objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Portálu.
f) Systém Portálu automaticky oznámi Zákazníkovi zadanie Objednávky príslušným oznamovacím nezáväzným emailom, ktorý Zákazníka iba informuje o zadaní Objednávky prostredníctvom Portálu (dátum prijatia Objednávky a špecifikáciu objednaného tovaru), pričom odoslanie a prijatie tohto emailu sa nepovažuje za uzavretie Zmluvy.
g) Po preverení dostupnosti tovaru objednaného prostredníctvom zadanej Objednávky a po zaslaní oznamovacieho emailu uvedeného v písm. f) tohto odseku VOP, zašle systém Portálu Zákazníkovi potvrdzujúci/záväzný email o záväznom potvrdení Objednávky a v momente odoslania predmetného záväzného potvrdenia Objednávky sa Objednávka považuje za doručenú Prevádzkovateľovi a Zmluva za uzavretú medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, teda Zmluva a tieto VOP (VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy) sa stávajú vo vzťahu k Objednávke právne záväzné pre Prevádzkovateľa a Zákazníka.
h) Ak pri preverovaní dostupnosti tovaru objednaného prostredníctvom zadanej Objednávky Prevádzkovateľ zistí, že je schopný dodať Zákazníkovi iba časť jeho zadanej Objednávky, upovedomí o tom Zákazníka najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prijatia Objednávky.
i) Momentom uzavretia Zmluvy vzniká Zákazníkovi okrem iného aj povinnosť riadne a včas uhradiť za objednanú Zásielku celú kúpnu cenu, vrátane prípadných prepravných nákladov.
j) Každou samostatnou záväznou Objednávkou Zákazníka vykonanou prostredníctvom Účtu Zákazníka je vždy uzavretá samostatná Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom.


4) STORNO OBJEDNÁVKY

a) Zákazník má právo stornovať Objednávku písomne doručením na adresu sídla Prevádzkovateľa, telefonicky na čísle +421 2 50 10 95 15 alebo e-mailom na adresu obchod(a)meditrade(.)sk, a to výlučne v prípade, ak Zákazník kúpnu cenu za Objednávku ešte neuhradil.
b) Nepoškodenú a nerozbalenú Zásielku (tovar) je Zákazník oprávnený vrátiť Prevádzkovateľovi do 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Zásielky Zákazníkom (alebo Príjemcom), a to výlučne len v neporušenom obale, osobne alebo poštou (kuriérom) na adresu sídla Prevádzkovateľa. V prípade, ak už Zákazník za Zásielku uhradil kúpnu cenu Prevádzkovateľovi, Prevádzkovateľ vráti Zákazníkovi kúpnu cenu za Zásielku na bankový účet Zákazníka najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy Prevádzkovateľ neporušenú Zásielku prevzal, pričom Prevádzkovateľ je oprávnený z kúpnej ceny odpočítať náklady a pokutu v súlade s bodom b) tohto odseku VOP.
c) Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zrušiť Objednávku (tým aj Zmluvu) alebo jej časť v niektorých z nasledovných prípadov:
nie je možné z technických príčin Zásielku riadne dodať Zákazníkovi v požadovanej lehote, či za podmienok vyplývajúcich z Objednávky; alebo
objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.
d) V prípade, ak nastane skutočnosť zakladajúca Prevádzkovateľovi oprávnenie Objednávku zrušiť, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť Zákazníkovi za účelom dohody o ďalšom postupe.


5) PLATOBNÉ PODMIENKY

a) Kúpna cena za Zásielku (tovar) je platná v momente uzavretia Zmluvy, teda pokiaľ by sa kúpna cena za Zásielku (tovar) zmenila do momentu uhradenia kúpnej ceny (faktúry) Zákazníkom, naďalej je platná kúpna cena v momente uzavretia Zmluvy. Prevádzkovateľ je však oprávnený meniť kúpnu cenu v prípade, ak by si zmenu kúpnej ceny vyžadovali príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä, nie však výlučne daňové a účtovné predpisy).
b) Pri objednaní je možné za tovar zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:
Dobierkou. Platba na dobierku je povinná pri prvej objednávke nového Zákazníka.; alebo
Prevodom na účet IBAN: SK24 1100 0000 0026 2504 0941 na základe faktúry - ako variabilný symbol je nutné uviesť číslo faktúry, pričom platbu je potrebné uskutočniť v dátume splatnosti podľa príslušnej faktúry. Platba prevodom na účet na základe faktúry je umožnená len stálym Zákazníkom.
c) Zásielky doručuje Prevádzkovateľ výlučne v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade záujmu o objednanie tovaru v Českej republike navštívte webstránku: www.meditrade.cz/eshop.
d) Ku kúpnej cene za Zásielku bude pripočítaná doprava kuriérom v hodnote 3,00 € bez DPH (4,00 € v prípade dobierky) pri jednorazovom nákupe tovaru do hodnoty 40 € s DPH. Existuje možnosť osobného odberu v hodinách od 8:30 do 15:00 hod. v pracovných dňoch, na adrese sídla Prevádzkovateľa. Osobný odber je možný len po tom, čo je uhradená kúpna cena za Zásielku (tovar) v celej výške. V prípade nákupu nad hodnotu 40 € s DPH, alebo v prípade osobného odberu, nebude doprava účtovaná.
e) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poplatky za dopravu upraviť podľa platných cenníkov dopravcov ako aj dočasne počas trvania rôznych akcií, ako aj v prípade vybraných Zákazníkov, alebo pri špeciálnych požiadavkách na zabalenie Zásielky (tovaru), alebo pri opakovanom zaslaní z dôvodov na strane Prevádzkovateľa.

6) DODACIE LEHOTY A PODMIENKY DODANIA

a) Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar Zákazníkovi na adresu, ktorú uvedie ako Miesto určenia.
b) Zásielka by mala byť vyexpedovaná do 48 hodín kuriérom, ak objednaný tovar je k dispozícii na sklade.
c) Dodanie Zásielky Zákazníkovi (resp. Príjemcovi, ak bol Zákazníkom Príjemca určený) prostredníctvom kuriéra by malo byť v pracovných dňoch spravidla do 24h. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek meškanie kuriéra.
d) Celková dodacia lehota Zásielok je závislá aj od skladových zásob Prevádzkovateľa, ktoré sa Prevádzkovateľ snaží mať čo najširšie. V prípade, že objednaná Zásielka nie je na sklade, Zákazník bude informovaný o dodacej lehote emailom, alebo telefonicky do 24h od uzavretia Zmluvy. Celková dodacia lehota by nemala presiahnuť 15 pracovných dní.
e) V prípade záujmu o expresné doručenie Zásielky je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa telefonicky alebo emailom a ďalej bude postupované podľa individuálnej dohody medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom o doručení a poplatkoch.

7) REKLAMÁCIE

a) Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia Zásielky Zákazníkovi (resp. Príjemcovi, ak bol Zákazníkom Príjemca určený).

b) Reklamácie poškodenej zásielky:

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za oneskorené dodanie Zásielky zavinené prepravcom, poškodenie Zásielky prepravcom, ako aj za nedoručenie Zásielky z dôvodu nepredvídaných prekážok. Obsah Zásielky si je Zákazník povinný skontrolovať pri preberaní v prítomnosti doručovateľa (prepravcu). V prípade, že ide o dobierku, Zákazník je povinný si vyžiadať od doručovateľa (prepravcu) doklad o zaplatení kúpnej ceny.
Pri doručovaní Zásielky kuriérom je Zákazník povinný si skontrolovať Zásielku priamo pri preberaní Zásielky. Ak je Zásielka poškodená, Zákazník je povinný s kuriérom spísať zápisnicu a upovedomiť Prevádzkovateľa prostredníctvom príslušných kontaktných údajov uvedených v týchto VOP. Pokiaľ Zákazník neskontroloval Zásielku pri preberaní, je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa, najneskôr však do nasledujúceho pracovného dňa. Následne Prevádzkovateľ informuje Zákazníka o ďalšom postupe, pričom vyjadrenie k reklamácii Zákazníka bude vydané do 30 kalendárnych dní.
V prípade, ak je Zásielka v omeškaní, je Zákazník povinný upovedomiť Prevádzkovateľa prostredníctvom príslušných kontaktných údajov uvedených v týchto VOP, pričom príslušný zamestnanec Prevádzkovateľa poskytne Zákazníkovi podacie číslo Zásielky, podľa ktorého si Zákazník uplatní reklamáciu u príslušného doručovateľa (prepravcu).

c) Reklamácie tovaru

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia Zásielky Zákazníkovi (resp. Príjemcovi, ak bol Zákazníkom Príjemca určený). Reklamácia musí byť vyhotovená písomne a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote. Poškodenú alebo reklamovanú Zásielku je potrebné doručiť ako balík na adresu sídla Prevádzkovateľa. Reklamácie Prevádzkovateľ vybavuje spravidla do 30 kalendárnych dní. Kúpna cena za reklamovanú Zásielku bude vrátená priamo na účet Zákazníka do 14 kalendárnych dní od uznania reklamácie Prevádzkovateľom.
V prípade, že reklamovaná vada bola spôsobená Zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, Zákazník je povinný nahradiť Prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.
Doba použiteľnosti dodávanej Zásielky (tovaru) musí byť dlhšia ako šesť mesiacov, v prípade ak je doba použiteľnosti kratšia, Zákazník bude Prevádzkovateľom na túto skutočnosť vopred upozornený.
Ak bola Zákazníkovi doručená zásielka s obsahom, ktorý si Zákazník od Prevádzkovateľa neobjednal prostredníctvom svojho Účtu a záväznej Objednávky, v nesprávnom množstve, s nesprávnou kúpnou cenou, alebo inou vadou, Zákazník je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa e-mailom alebo telefonicky prostredníctvom príslušných kontaktných údajov uvedených v týchto VOP, a to najneskôr do 2 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Zásielky Zákazníkom (resp. Príjemcom, ak bol Zákazníkom Príjemca určený), inak Zákazníkovi zaniká nárok na uplatnenie reklamácie z dôvodov uvedených v tejto vete VOP. V prípade včasne a oprávnene uplatnenej reklamácie zo strany Zákazníka Prevádzkovateľ vráti Zákazníkovi kúpnu cenu za reklamovanú Zásielku alebo Prevádzkovateľ zašle Zákazníkovi (resp. Príjemcovi, ak bol Zákazníkom Príjemca určený) novú Zásielku (tovar) a prepravné náklady za vrátenie Zásielky a zaslanie novej Zásielky (tovaru) znáša Prevádzkovateľ.

Reklamácie sú vybavované:
telefonicky, v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na čísle +421 2 5010 9515–8 alebo na čísle +421 911 245 986;
emailom na adrese obchod(a)meditrade(.)sk;
faxom na čísle +421 2 5564 8925;
poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky škody, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp. že neuvádzal pravdivé údaje vo svojej Objednávke alebo na Účte. V prípade, že Zákazník nedodrží podmienky týchto VOP, reklamácia Zákazníka nemusí byť Prevádzkovateľom uznaná.

8) ZÁVÄZKY STRÁN
a) Prevádzkovateľ sa zaväzuje:
dodať správny druh Zásielky na základe Objednávky Zákazníka v určenej kúpnej cene;
zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia uvedenej v Objednávke alebo na Účte;
priložiť faktúru za tovar do Zásielky;
informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup v prípade, že nie je možné Zásielku riadne doručiť Zákazníkovi (resp. Príjemcovi, ak bol Zákazníkom Príjemca určený);
zabezpečiť vyhotovenie a doručenie Zásielky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou;
všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri vybavovaní Objednávky;
zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch Zákazníka, (resp. Príjemcu, ak bol Zákazníkom Príjemca určený);
neposkytovať osobné údaje Zákazníkov a Príjemcov tretím osobám, ani na ich komerčné využitie.

b) Zákazník sa zaväzuje:
objednať tovar stanoveným spôsobom prostredníctvom Portálu Prevádzkovateľa;
uviesť vo svojej Objednávke kompletnú a správnu adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia;
riadne a včas prevziať objednanú Zásielku a riadne a včas uhradiť kúpnu cenu za Zásielku;
prijať nedoručiteľnú Zásielku (ak Zákazník vo svojom Účte alebo v Objednávke určil Príjemcu a Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby Príjemcu, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne), pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu.


9) ZÁRUKA
Na každý tovar (Zásielku) poskytuje Prevádzkovateľ záruku v dĺžke 12 mesiacov, pričom s každou Zásielkou doručí Prevádzkovateľ Zákazníkovi (resp. Príjemcovi, ak bol Zákazníkom Príjemca určený) daňový doklad, ktorý slúži pre prípadnú reklamáciu dodaného tovaru (Zásielky).


10) PRÁVA K OBSAHU PORTÁLU

Kopírovanie, šírenie alebo akékoľvek iné používanie obsahu nachádzajúceho sa na Portáli (texty, obrázky, fotografie, audio a video záznamy) je zakázané.


11) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť tieto VOP, pričom tieto zmeny a úpravy nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli.
b) Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa spravujú týmito VOP platnými a účinnými ku dňu uzavretia Zmluvy.
c) Právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom sa riadi Zmluvou, týmito VOP a právnym poriadkom Slovenskej republiky a Obchodným zákonníkom. Na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú z týchto vzťahov, zo Zmluvy alebo týchto VOP, sú príslušné výlučne súdy Slovenskej republiky.


12) ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

MEDITRADE spol. s r. o.
Sídlo: Levočská 1, 851 01 Bratislava
IČO: 173 12 001
IČ DPH: SK 2020293121
DIČ: 2020293121
webstránka: www.meditrade.sk
kontaktný email: obchod(a)meditrade(.)sk
Tel. č.: +421 2 50 10 95 15-8
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.: 868/B


13) ORGÁN DOZORU/DOHĽADU

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
820 07 Bratislava 27

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.02. 2017.