MEDITRADE na YouTube

 

PRE PACIENTOV

MEDITRADE sa zameriava na vzdelávanie a osvetu v oblasti kardiostimulačnej, defibrilačnej, resynchronizačnej a ablačnej liečby arytmií a to na úrovni odbornej (lekári), ako aj laickej (pacienti).

Viac...